ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΕΛΙΚΗΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ-ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ) ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ