Ελληνικά

Συνοπτικός Διαγωνισμός, με γραπτές σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση της συντήρησης και επισκευής βλαβών του αξονικού τομογράφου του οίκου GE τύπου Hispeed Fxi (χωρίς λυχνία), προϋπολογισμού δαπάνης 23.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει της τιμής .

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 08-03-2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ του Νοσοκομείου Φιλιατών.