ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Φιλιατών (ΦΕΚ 1151/Β’/10-04-2012), το τμήμα Τεχνικού και Βιοϊατρικής Τεχνολογίας υπάγεται διοικητικά στην Διεύθυνση Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας.

Οι αρμοδιότητες του τμήματος, όπως περιγράφονται στον Οργανισμό είναι:

α. Επιμελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων των οικοδομικών στοιχείων των κτηρίων του Νοσοκομείου − Κέντρου Υγείας και τον κάθε μορφής ξενοδοχειακού τύπου εξοπλισμό του νοσοκομείου, καταβάλλοντας ιδιαίτερη φροντίδα για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.

β. Έχει την ευθύνη της συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου είτε αναφέρεται σε περιοχές με φύτευση είτε σε χώρους στάθμευσης φροντίζοντας για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑΜΕΑ.

γ. Διατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαράγει τον απαιτούμενο αριθμό ύστερα από έγκριση των αρμοδίων οργάνων.

δ. Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επιβλέπει την εκτέλεσή τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και έχει την ευθύνη για την παραλαβή τους.

ε. Συντάσσει και ενημερώνει κατ’ έτος τον σχεδιασμό επέκτασης και αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού του Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας. Τα στοιχεία αυτά υποβάλει στο Τμήμα Οικονομικού, για να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του σχεδίου ανάπτυξης του Νοσοκομείου − Κέντρου Υγείας.

στ. Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων ανάπτυξης, συντήρησης και διαρκούς βελτίωσης των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου − Κέντρου Υγείας και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικών.

ζ. Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, παροχής αερίων, των εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα χειρουργεία και γενικά για την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών εγκαταστάσεων.

η. Επιμελείται την καλή λειτουργία, τις επισκευές και τη συντήρηση του τηλεφωνικού κέντρου και των τηλεφωνικών συσκευών, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεοπτικού σήματος, των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας και κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων τηλεχειρισμού και ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας.

θ. Επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των εφεδρικών γεννητριών του Νοσοκομείου − Κέντρου Υγείας.

ι. Επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώσεων και αλεξικέραυνου. Φροντίζει για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας.

ια. Παρακολουθεί κι ελέγχει την ομαλή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στο Νοσοκομείο − Κέντρο Υγείας σε 24ωρη βάση.

ιβ. Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του Νοσοκομείου − Κέντρου Υγείας.

ιγ. Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής που ακολουθεί το Νοσοκομείο − Κέντρο Υγείας. Παρακολουθεί τις καταναλώσεις ενέργειας και καυσίμων και συντάσσει μελέτες βελτιστοποίησης της απόδοσης των ενεργειακών συστημάτων του Νοσοκομείου − Κέντρου Υγείας.

ιδ. Ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισμού του Νοσοκομείου − Κέντρου Υγείας και των αναλωσίμων γι’ αυτά υλικών.

ιε. Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση διεθνή πρότυπα και κανόνες ασφάλειας.

ιστ. Διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων και την εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφάλειας και προστασίας των ασθενών και του προσωπικού συμπεριλαμβανομένης και της ακτινοθεραπείας.

κ. Διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης μηχανημάτων ιατρικού εξοπλισμού, τη σύνταξη και την επίβλεψη τήρησης των συμβολαίων συντήρησης

κα. Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην βιοϊατρική τεχνολογία και τη μελέτη ένταξής τους στο Νοσοκομείο − Κέντρο Υγείας.

κβ. Εισήγηση προμήθειας νέου εξοπλισμού καθώς και την ανανέωση του υπάρχοντος.

 

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

α/α

Ειδικότητα

Υπηρετούντες

Τηλέφωνα

e-mail

1

Τ.Ε. Μηχανικών Τεχν. Ιατρικών Οργάνων - Προϊστάμενος

1

2664360214

2664360302

kokorask@gnfiliaton.gr

2

Τ. Ε. Μηχανικών Ηλεκτρονικών

1

2664360300

kantrism@gnfiliaton.gr

3

Δ.Ε. Τεχνικών – Ηλεκτροτεχνιτών

3

2664360226

2664360304

Ενιαίο βλαβοληπτικό κέντρο

2664360226

(εσωτ. 226)

4

Δ.Ε. Τεχνικών – Υδραυλικών

2

2664360328

5

Δ.Ε. Τεχνικών – Κλιβανιστών

2

2664360264

 

6

Δ.Ε. Ραπτών

1

2664360240