Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες, το Ειδικό Γραφείο και Αυτοτελές Τμήμα:

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

α. Ιατρική

β. Νοσηλευτική

γ. Διοικητική−Οικονομική

 ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ:

Γραφείο Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Ληπτριών Υπηρεσιών Υγείας

 ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:

Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση και συγκρότηση. Το Ειδικό Γραφείο και το Αυτοτελές Τμήμα υπάγονται απευθείας στο Διοικητή του Νοσοκομείου−Κέντρου Υγείας.