Η συνολική δύναμη του Νοσοκομείου – Κ.Υ. ορίζεται σε ενενήντα (90) οργανικές κλίνες με τον υπάρχοντα Οργανισμό και κτίριο.